تاریخ و ساعت امروز

1398/شهریور/2 22:28:10
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

آموزش ریاضی یازدهم هنرستان

كد كالا: 98020305
قیمت: 50,000 تومان

آموزش کامل کـتاب درسـی به صـورت ویـدئویی توسط جناب آقای یحیی حسین زاده در قالب 730 دقیقه قـابل اجرا در دسـتگاه های DVD Player ، کـامپیوتر و موبایل

امتياز اين محصول
0 امتياز

مشخصات کلی

موضوع محصول : آموزش دروس متوسطه و پیش دانشگاهی

کد محصول :          98020303

وزن محصول :        210 گرم

شماره شناسنامه اثر: 800093065925


تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :    4 حلقه

نوع دیسک :     DVD 5

آموزش ریاضی یازدهم هنرستان

آموزش کامل کـتاب درسـی به صـورت ویـدئویی توسط جناب آقای یحیی حسین زاده  در قالب 730 دقیقه قـابل اجرا در دسـتگاه های DVD Player ، کـامپیوتر و موبایل

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

فـهـرسـت

تابـع : اول پـودمـان

– رابطۀ بیـن کمیـت ها 

– مفهــوم تابــع

– بـــازه هــــا

– نمادگذاری تابـع ها

– نمایش های تابع: جدول و نمـودار

پودمان دوم: تابع های خطـی و درجـۀ دوم وکاربرد آنها درحل معادله هاونامعادله ها

– تـابــع های خطـــی

– تابـع هـای درجـۀ دوم

– کاربرد تابـع ها در حل معـادله ها 

– کاربرد تابــع ها در حل نامعادلـه ها

آموزش ریاضی یازدهم هنرستان

پودمان سوم: زاویه های دلخواه و نسبـت های مثلثـاتی آنها
– زاویــۀ چرخــــش
– واحد اندازه گیـری زاویه: رادیـان
– نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخـواه
– شیـب خـط و تانژانـــت زاویــه ها
پودمان چهارم : لگاریتـم خواص آن 
– لـگـاریـتــم
– خــواص لگــاریتــم
پودمان پنجم: آمـار توصیفی
– خـط بهتــرین بـرازش
– درون یابی و بـرون یابــی
– میـــانــــه
– نمــودار جعبــه ای

برچسب محصول